Events

Ravi Bajaj

Ravi Bajaj

Khush Panchal

Khush Panchal

Sponsorship and Marketing

Sanket Ratan Bagal

Sanket Ratan Bagal

Prince Meena

Prince Meena

Kapil Garg

Kapil Garg

Publicity and Logistics

Abhishek Raj

Abhishek Raj

Vinay Jaiswal

Vinay Jaiswal

Abhishek Kumar Singh

Abhishek Kumar Singh

Saurav Kumar

Saurav Kumar

Web

Deepak Choudhary

Deepak Choudhary

Ravi Mahi

Ravi Mahi

Design

Nikhil Madame

Nikhil Madame